تبلیغات
روستای امامیه شهرستان نکاء - عشق است بر آسمان پـریدن ...
عشق است بر آسمان پـریدن ...

عشق است بر آسمان پـریدن .... صد پرده به هر نفس دریـدن

اول نفـس از نفس گســسـتن .... اول قــدم از قـــدم بـــریــدن

نـادیـده گرفـتن این جهان را .... مر دیـده خـویـش را بــدیـدن

گـفتـم کـه دلا مـبارکـت بــاد .... در حـلقـه عـاشـقان رسـیــدن